Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży.

Co to są projekty Partnerstwa Strategicznego?
Partnerstwa strategiczne to międzynarodowe projekty, które mają na celu:
opracowywanie i upowszechnienie innowacyjnych rozwiązań;
wspieranie partnerskiego uczenia się oraz wymiany dobrych praktych i doświadczeń
w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży;
rozwój współpracy międzynarodowej.
Projekty mogą być ralizowane w następujących obszarach:
szkolnictwo wyższe;
kształcenie i szkolenie zawodowe;
edukacja szkolna;
kształcenie dorosłych;
młodzież.
Wyróżniamy dwa rodzaje partnerstw strategicznych:
partnerstwa strategiczne na rzecz innowacji;
partnerstwa strategiczne wspierające wymianę dobrych praktyk.
W projektach partnerstwa strategicznego mogą uczestniczyć organizacje publiczne, prywatne
i pozarządowe, które mogą realizować m.in. działania w zakresie:
umacniania współpracy i tworzenia sieci kontaktów między organizacjami;
wspierania opracowywania, testowania i wdrażania innowacyjnych praktyk;
wspierania uznawania i poświadczania wiedzy, umiejętności i kompetencji;
wspierania współpracy między organami regionalnymi, mającej na celu promowanie rozwoju systemów kształcenia, szkolenia i na rzecz młodzieży;
wspierania niepełnosprawnych osób uczących się i osób uczących się o specjalnych potrzebach
w celu ułatwienia ich przejścia na rynek pracy;
wspierania pracowników w dziedzinie kształcenia i szkolenia z myślą o promowaniu równości, różnorodności i edukacji dla wszystkich;
wspierania integracji nowo przybyłych imigrantów oraz zwiększania świadomości na temat kryzysu uchodźczego w Europie;
promowania przedsiębiorczości i aktywności obywatelskiej wśród osób młodych.
Zródło.