Europejskie Forum Młodzieży (EFM) jest niezależną organizacją pozarządową. Działającą od 1995 roku na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym. W krąg naszej działalności angażujemy zarówno młodzież bardzo aktywną, jak i osoby mniej przedsiębiorcze, mieszkające
w małych miejscowościach i na obszarach wiejskich, mające utrudnione warunki do realizacji swoich ambicji i planów.

Działalność Europejskiego Forum Młodzieży koncentruje się na organizowaniu konferencji, szkoleń i seminariów,  zarówno krajowych, jak i międzynarodowych, a także na organizowaniu wizyt studyjnych, staży zawodowych (VET), wymiany młodzieży oraz wolontariatu europejskiego (EVS). Europejskie Forum Młodzieży jest organizacją – akredytowaną przez Polską Narodową Agencję Programu  „Erasmus+” – powołaną  do wysyłania, przyjmowania i koordynowania projektów w ramach wolontariatu europejskiego.

Europejskie Forum Młodzieży działa w zakresie edukacji pozaformalnej:  organizuje bezpłatne konwersacje językowe, wydaje dwujęzyczną gazetkę „EFM News” dla młodzieży, a także prowadzi punkt informacji młodzieżowej (PIM).

Głównymi celami naszego stowarzyszenia są:

  • edukacja europejska, przekazywanie rzetelnych i aktualnych informacji na temat członkostwa Polski w Unii Europejskiej;
  • uaktywnianie młodzieży poprzez zachęcanie jej do rozwijania zainteresowań pozaszkolnych i działalności społecznej;
  • wyrównywanie szans młodych ludzi, mieszkających w małych miejscowościach i na obszarach wiejskich, w dostępie do wiedzy i informacji;
  • kształtowanie nowoczesnego wizerunku kraju i regionu;
  • działanie na rzecz rozwoju demokracji lokalnej oraz zachęcanie mieszkańców do aktywnego udziału w życiu regionu.

      Od początku działalności pracownicy EFM zaangażowani są w proces edukacji pozaformalnej młodzieży, a także do współpracy z organizacjami z różnych krajów w sferze wolontariatu europejskiego, seminariów, konferencji, wymian młodzieży i treningów, przeznaczonych dla młodzieży z kraju („YouthMaSter – Akademia Młodych Osobowości”) i z zagranicy.

      Europejskie Forum Młodzieży współpracuje zarówno z organizacjami z zagranicy, jak
i z polskimi organizacjami pozarządowymi (np. należy do sieci „Pasmo NGO”),  ze szkołami ponadgimnazjalnymi, instytuacjami publicznymi, Powiatowym Urzędem Pracy i samorządem lokalnym. Pracownicy EFM mają doświadczenie w organizowaniu projektów międzynarodowych, związanych z edukacją pozaformalną młodzieży. Od 2001 roku działamy w ramach Programu „Młodzież”, „Młodzież w działaniu” i „Erasmus+”.

Europejskie Forum Młodzieży otrzymało 1 grudnia 2011 roku od Prezydenta RP, Bronisława Komorowskiego, wyróżnienie za pracę  na  rzecz młodzieży i zaangażowanie w Wolontariat Europejski, a  także za aktywne  realizowanie postulatów Europejskiego Roku Wolontariatu oraz priorytetów Komisji Europejskiej.